Το υπόστρωμα ανάπτυξης  φυτών πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα φυτά να αναπτύξουν ένα πυκνό ριζικό σύστημα και να ικανοποιεί τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ανάγκες των φυτών. Σύμφωνα με τις διεθνείς (FLL) και εθνικές προδιαγραφές το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών πρέπει να έχει συγκεκριμένο πορώδες, pH και κοκκομετρία, ανάλογα με το φυτικό υλικό και τον τύπο φυτεμένου δώματος  που θα επιλεγεί. Πρέπει να έχει σταθερή δομή, να απορροφά και να συγκρατεί νερό για την ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέπει μόνο την περίσσεια νερού να οδηγείται στο αποστραγγιστικό σύστημα, να επιτρέπει τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών ακόμα και όταν είναι κορεσμένο με νερό και σε βάθος χρόνου να μην συμπιέζεται.

Τα υποστρώματα ανάπτυξης της Πράσινης Στέγης-DIADEM διατίθενται σε διάφορους τύπους (SEM, SRM κλπ), ώστε να επιλέγεται σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο υπόστρωμα σύμφωνα με τον τύπο φυτεμένου δώματος που εφαρμόζεται (εκτατικός-ημιεντατικός-εντατικός), το φυτικό υλικό και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Όλα τα υποστρώματα ακολουθούν τις προδιαγραφές της FLL και φέρουν εργαστηριακή ανάλυση.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων