Κανάλια απορροής (1)

Σχάρες αποστράγγισης (2)

Φρεάτια ελέγχου (4)