Τοποθετούνται σε σημεία συναρμογής του φυτεμένου δώματος με το κτίριο, σε σημεία με σκληρά υλικά (πχ deck, διάδρομοι κίνησης κ.ά) ή σε μεγάλες επιφάνειες φύτευσης για την ταχύτερη απορροή των υδάτων.

Σχάρες εισόδου TRS (1)

Σχάρες στράγγισης TRH/TRF (1)