Περιγραφή σταδίων κατασκευής

leaf icon
01
Αρχική μορφή
02
Τοποθέτηση και συγκόλληση ριζοαπωθητικής μεμβράνης
03
Τοποθέτηση φύλλου προστασίας VLU-300 και αποστραγγιστικής καρτέλας Diadrain-25H
04
Τοποθέτηση διηθητικού φύλλου VLF 150
05
Γέμισμα αποστραγγιστικού δικτύου με ψηφίδα στα σημεία που τοποθετείται το ξύλινο δάπεδο
06
Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου πάνω σε βάσεις μεταβλητού ύψους Diaturtle
07
Τοποθέτηση διαχωριστικών KLS περιμετρικού του ξύλινου δαπέδου
08
Ανέλκυση ειδικού υποστρώματος ανάπτυξης φυτών SEM
09
Διάστρωση ειδικού υποστρώματος ανάπτυξης φυτών SEM
10
Τοποθέτηση καναλιού απορροής RNF-05 κατά μήκος του τοίχου και στοιχείο εγκιβωτισμού από προφίλ αλουμινίου KLS
11
Σχάρα εισόδου TRS
12
Φρεάτιο ελέγχου KSE 15
13
Φύτευση και διάταξη των φυτών
14
Τελική εικόνα