Νέα

Ασφάλεια συντηρητών!

prasinistegi.gr

Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι απαραίτητη η προστασία των συντηρητών του φυτεμένου δώματος από πτώση και επιβάλλεται η προσθήκη εξειδικευμένων εξαρτημάτων στήριξης ή η εφαρμογή κιγκλιδωμάτων, όπου στην περίμετρο του δώματος δεν υπάρχει στηθαίο ή το ύψος του είναι χαμηλότερο από τα όρια ασφαλείας του ΓΟΚ.
Τα συστήματα αυτά γραμμικά ή σημειακά αποτελούν εξειδικευμένα συστήματα πρόσδεσης των συντηρητών φυτεμένου δώματος και είναι ενσωματωμένα στη διαστρωμάτωση του φυτεμένου δώματος. Η εφαρμογή του DiaSafe γίνεται πάνω από την υποδομή του φυτεμένου δώματος, χωρίς να απαιτείται μηχανική σύνδεση με το κτίριο ή διάτρηση της στεγάνωσης και σταθεροποιείται με το βάρος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών. Τα συστήματα είναι πιστοποιημένα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN795:2012, το οποίο είναι σε ισχύ από 31/12/13. Οι συντηρητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN363.